Afbeelding

Opendeur bij De Brug vzw in Mortsel - 25 en 26 augustus

Maatschappelijk

Voorstelling

De Brug is een maatwerkbedrijf (voormalig beschutte werkplaats) dat zich onder meer inzet om werk te verschaffen aan personen met een mentale handicap, personen met een psychische handicap in herstel en personen die lijden aan epilepsie. Momenteel zijn er ongeveer 360 mensen tewerkgesteld op een oppervlakte van 55.000 m2 waarvan 10.000 m2 opslagruimte. Het bedrijf telt 16 verschillende afdelingen.
 • Conditionering
 • Elektronica
 • Stoffering
 • Hout
 • Kunststoffen
 • Metaal
 • Informatica
 • Beursmateriaal
 • Spuitafdeling
 • Transport
 • Magazijnen
 • Verzending
 • Waterbehandelingstoestellen
 • Onderhoud/Cafetaria
 • Technisch Onderhoud
 • Algemene diensten

Personeel

Op 31.12.2017 telden we 360 werknemers
 • 278 personen met een arbeidsbeperking (121 psychisch, 123 mentaal, 34 fysiek) en 82 validen;
 • 84 personen zitten in de omkadering waarvan 10 personen met een arbeidshandicap;
 • 306 arbeiders en 54 bedienden;
 • 76,11% mannen en 23,89% vrouwen;
 • 8 verschillende nationaliteiten, 90% is in België geboren en heeft de Belgische nationaliteit.
 • De gemiddelde leeftijd is 45 jaar.
 • 33% komt met de wagen, 38% met het openbaar vervoer, 29% met de fiets of te voet.

Geschiedenis

Onder impuls van dr. Raoul De Smedt werd De Brug gesticht op 8 juni 1971 door een groep personen van het psychiatrische ziekenhuis van ‘De Broeders van Liefde’ in Mortsel (St.-Amedeus), ‘De Broeders Alexianen’ in Boechout en de Nationale Bond tegen Epilepsie, afdeling Antwerpen. Al deze instellingen hebben nog steeds een vertegenwoordiger in de raad van beheer.
In de eerste plaats gaat de aandacht van De Brug uit naar personen die uit de psychiatrische ziekenhuizen ontslagen worden of in instellingen verblijven, overwegend om sociale redenen. Er wordt getracht wederopneming in de psychiatrische instellingen te vermijden door:
 1. werkgelegenheid te verschaffen aan hen die in de valide sector hun plaats niet vinden;
 2. een geschikte huisvesting en psychosociale begeleiding te bieden aan hen die alleenstaande zijn;
 3. ontspanning en vrijetijdsbesteding te bevorderen.
De beschermde werkplaats startte op 20 augustus 1973 met 15 arbeiders met een handicap en 2 begeleiders en biedt momenteel tewerkstelling voor ongeveer 278 personen met een handicap en 84 werknemers in de omkadering. De eerste uitbreiding werd gerealiseerd in 1978, een tweede in 1979, een derde in 1983 en een vierde in 1988, waardoor het oorspronkelijke gebouw werd vergroot tot 10.000 m2.
Eind 1993 werd beslist tot aankoop van het domein Venneborg, waar de firma Mertens nv jarenlang gevestigd was. Na restauratie van de gebouwen beschikt De Brug nu over 55.000 m2 bedrijfsterrein waarvan 35.000 m2 gebouwen.
Op 31 januari 2013 werd de werkplaats getroffen door een zeer zware brand.
Ondertussen staat er een nieuw gebouw met de spuitafdeling, stoffering en elektronica.
De Brug is een bedrijf met een eigen revalidatiefunctie. De werkopdrachten hebben een industrieel karakter, nochtans met aandacht voor de individuele mogelijkheden en beperkingen van elke werknemer. In zestien afdelingen worden sterk uiteenlopende opdrachten uitgevoerd.
Na een aanloopperiode en mits een intensieve inzet, is gebleken dat De Brug in wisselwerking met de psychiatrische ziekenhuizen, voor heel wat mensen een hulpmiddel is om zelfstandiger te functioneren.
Een nuttige tijdsbesteding en loon naar arbeid geven meer zin aan het bestaan, verbeteren de sociale relaties en kunnen dikwijls het hervallen voorkomen.

Missie

De Brug is een vereniging die zich inzet om hulp te verlenen aan mentaal gehandicapten, personen met een psychiatrische problematiek in herstel en epileptici met psychosociale problemen.
Er wordt werkgelegenheid geboden aan hen die in het gewone arbeidscircuit hun plaats niet vinden.
Er wordt een kader aangeboden waarin personen met een handicap in opleiding kennis kunnen maken met concrete arbeidssituaties.
De gebruiker evenals het bemiddelen bij het zoeken naar een geschikte huisvesting in samenwerking met De Link vzw wordt ondersteund.
De vrijetijdsbesteding door verstrekking van informatie over bestaande initiatieven en door ontwikkeling van nieuwe projecten in samenwerking met De Kobbe wordt bevorderd.

Visie, waarden en objectieven worden waargemaakt

Door het aanbieden van arbeid op maat van de gebruiker, herstel van geesteszieken te bevorderen, te bestendigen en heropnames in psychiatrische ziekenhuizen te vermijden.
Door het aanbieden van een kader waarin voorbereiding op tewerkstelling in een beschermde werkplaats of in het reguliere arbeidscircuit wordt mogelijk gemaakt.
Door het organiseren van een kader waarin arbeid samengaat met aandacht voor de psychosociale problemen van de gebruikers.
Door aandacht en kennis van de specifieke noden en onderscheid van de verschillende doelgroepen van gebruikers waarnaar de werking zich richt.
Door het bevorderen van het welzijn van de gebruikers en weerleggen van bestaande vooroordelen over de verschillende doelgroepen van gebruikers.
Door het aanwenden van de beschikbare middelen en infrastructuur met aandacht voor en onderzoek van mogelijke verbeteringen en aanpassingen gericht op een efficiëntere en ergonomisch verantwoorde tewerkstelling van de gebruikers.
Door het organiseren van tewerkstelling met respect voor de eigenheid van elke gebruiker.
Door deel te nemen aan overleg op verschillende niveaus binnen diverse organisaties die tot doel hebben het welzijn van personen met een handicap te bevorderen, al dan niet door het organiseren van projecten rond tewerkstelling of voorbereiding op tewerkstelling of zinvolle dagbezigheid.
Door voldoende en goed opgeleid personeel in dienst te nemen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken.
Door bijzondere aandacht te hebben voor de groep van zwakkere werknemers en hiervoor een betere uitbouw van de dienst voor sociaal beleid te realiseren.

De gemeenschap

In 2017 werd in de Deurnestraat een boomgaard aangeplant. In deze groene zone kunnen buren samenkomen en kinderen spelen om het gemeenschapsgevoel te verhogen. Ook worden er drie parkeerplaatsen gratis ter beschikking gesteld voor overburen in de Deurnestraat. Als bedrijf trachten we bij te dragen tot een hechte omgeving.
Om samenwerkingsverbanden aan te gaan, geven we de voorkeur aan het samenwerken met lokale partners en lokale overheden.
We organiseren op regelmatige basis schoolstages voor scholen uit de nabije omgeving. Leerlingen kunnen in onze werkplaats ervaring opdoen. Ze leren hier enerzijds om te gaan met mensen met een beperking, anderzijds leren ze ook bepaalde technische vaardigheden aan.
We hebben voor het schooljaar 2017-2018 een samenwerking opgezet met Buso Burchtse Weel, om de jongeren uit de richting Groenzorg de kans te bieden om op onze terreinen de handen uit de mouwen te steken en onze groenperken te onderhouden.
Op donderdagavond bieden wij vrijetijdswerking in De Kobbe aan. Niet alleen onze eigen werknemers kunnen hier creatief aan de slag gaan, maar ook buurtbewoners of organisaties uit de omgeving zijn welkom. Door gezamenlijke activiteiten te organiseren trachten we de gemeenschap zoveel mogelijk te betrekken bij onze werking. Ook wordt er twee keer per jaar een ochtendconcert georganiseerd voor alle medewerkers, maar ook iedereen uit de buurt is welkom om dit bij een drankje en hapje bij te wonen.
We stellen verenigingen uit de buurt een multifunctionele ruimte ter beschikking voor diverse evenementen in het kader van sociaal engagement.

Lees ook

Da Capo stelt voor: netwerkevent Social Coffee
World Peace Festival - Wat betekent vrede voor Mensen zijn Media?