ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemeen

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden.
 2. In onderstaande tekst wordt “klant” genoemd, degene die de bestelling doet of order geeft en “leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert.
 3. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen

 1. Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.
 2. Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven.
 3. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen.
 4. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

Bestellingen

 1. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.
 2. De klant is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden kunnen voortspruiten.
 3. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, clichés of dergelijke, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht, geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.

Proefdruk, aansprakelijkheid

 1. De klant kan steeds verzoeken om een proefdruk van de uit te voeren bestelling, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd via e-mail of op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 2. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen, die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurscorrecties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden.
 3. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsvraag vermeld te worden. Vertraging, opgelopen door een proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten de verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier te worden teruggezonden.
 4. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

Leveringstermijn

 1. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, correcties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken, kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
 2. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
 3. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

Bewaargeving, risico materialen van klant

 1. De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, diskettes, clichés, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant, in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen, dan kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

Toegestane afwijkingen

 1. De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke.

Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:

 1. a) een speling van maximum 10 procent meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend;
 2. b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers, zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelten ervan;
 3. c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan;
 4. d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving, niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

Tijdschriften, periodieken

 1. Gezien bepaalde overeenkomsten aangaande leveringen van materialen dienen getroffen te worden met toeleveringsbedrijven, kan een klant het uitvoeren van een tijdschrift of periodiek aan de leverancier slechts onttrekken mits het naleven van opzegtermijnen, waarvan de duur als volgt wordt bepaald:

– drie maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 12.500 euro;

– zes maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 euro;

– een jaar voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer boven 25.000 euro.

De opzeg dient aangetekend te geschieden.

 1. Bij niet-naleving van deze termijnen zal de klant aan de leverancier een vergoeding verschuldigd zijn in verhouding tot de opgelopen schade en winstderving, gedurende de niet nageleefde periode.

Levering

 1. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen. Wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.
 2. De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt.
 3. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

Klachten

 1. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken, dient te worden ingesteld binnen een korte tijd.
 2. Indien de klant nalaat levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
 3. Gedeeltelijke ingebruikname van het geleverde, heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor om goed uitgevoerd werk af te leveren in de plaats van eventueel foutief werk.

Verantwoordelijkheid

 1. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af; ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

Bevoegdheid

 1. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van de overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de Rechtbanken van Antwerpen afdeling Antwerpen. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.