Hoe zit het met het intergemeentelijke zwembad?

Nieuws
Zwembad “Den Bessem” in Mortsel (achter het stadhuis aan de Liersesteenweg) werd in 1970 gebouwd. In de jaren ‘80 en ‘90 van vorige eeuw werden nog een aantal verbouwingen en uitbreidingen doorgevoerd. Het zwembad heeft te kampen met verschillende bouwfysische en constructieproblemen. Naast het meest acute probleem van betonrot aan de zwembadkuip voldoet de infrastructuur niet meer aan de geldende normen. Het gebouw is nauwelijks geïsoleerd en de technische uitrusting is erg verouderd. Ook aan de buitenzijde van het gebouw zijn er vochtproblemen. Een bouwtechnisch onderzoek heeft uitgemaakt dat het zwembad tot eind 2015 kan openblijven mits extra ondersteuning van de zwembadkuip en de kadevloer.
De deadline van 31 december 2015 was een kans. Er moest gezocht worden naar een alternatief, zowel voor het publiek- als het schoolzwemmen, niet alleen voor de stad Mortsel, maar voor de hele Antwerpse zuidrand (Hove, Boechout, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Borsbeek). Een behoeftenonderzoek van BLOSO toont immers aan dat er een tekort aan overdekt zwemwater in de regio is. (In Hove is er alvast geen gebrek aan onoverdekt privaat zwemwater.)
Tussen de buurgemeenten werden er overlegmomenten opgestart.
Uit deze contacten kwam een intentieverklaring van 17 januari 2014 voort, ondertekend door de gemeentebesturen van Mortsel, Hove en Boechout. Hierin verklaarden deze drie gemeenten de intentie te hebben om op een doelgerichte en duurzame manier samen te werken en bij te dragen tot de financiering van de bouw en de exploitatie van een zwembad in intergemeentelijk verband. Op 25 april 2014 heeft de Vlaamse Overheid (minister Philippe Muyters uit Edegem) 1.800.000 euro subsidie toegekend op voorwaarde dat het zwembad in 2018 gerealiseerd wordt.
Zeven procent van de bezoekers van het zwembad in Mortsel is Hovenaar. Scholen uit Hove gebruiken 18,31% van de beschikbare uren van het zwembad.
Het oprichten van een intergemeentelijk samenwerkingsverband verloopt in fases. De eerste fase (maximaal één jaar) is de voorbereidende fase waarbij de deelnemende gemeenten beslissen om een overlegorgaan op te richten om de verschillende mogelijkheden te bestuderen. De kostprijs van de bouw en uitbating van een zwembad is niet haalbaar voor één gemeente alleen.
Vragen op de Hovese gemeenteraad
Dit punt werd ook op de Hovese gemeenteraad van 23 februari jl. besproken. Raadslid Filip Lecoutre (CD&V) vroeg “met welk mandaat gaat de burgemeester naar het overlegorgaan. CD&V erkent de nood aan een overdekt zwembad in de regio. Dit is belangrijk voor het onderwijs. De huidige context noopt wel tot voorzichtigheid. De financiële middelen zijn niet onbeperkt. We moeten de juiste parameters gebruiken, zoals het aantal inwoners. We hopen op zoveel mogelijk deelnemers aan deze intergemeentelijke samenwerking. Hebt u nieuws hierover?”
Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde: “Mijn mandaat is inderdaad beperkt. Ik zal de vinger op de knip houden. We zijn nu bezig met een telling van het aantal leerlingen van de Hovese scholen die gebruik maken van het zwembad. In de gemeentelijke Albrecht Rodenbachschool zitten 240 leerlingen waarvan 140 afkomstig uit een andere gemeente. Wij gaan voor die leerlingen niet dubbel betalen. Ik zal er de belangen van Hove verdedigen. De uitbatingskost zou voor Hove op 60.000 euro op jaarbasis komen. Dit is vrij veel. In de intergemeentelijke commissie van 7 mei e.k. zal dit besproken worden. Tot vandaag zijn er drie gemeenten die zich principieel en vrijblijvend verbonden voelen. Enkele gemeenten tonen interesse aan de rand.”
Groen-linkse Hilde Vandriessche (HB) wilde weten “waarom zetelt de schepen van sport niet in die commissie?” De schepen voor sport is Guy Wollants (Ph7) en binnen de bestuursmeerderheid van N-VA en Ph7 gaat het er geregeld ‘geanimeerd’ aan toe. Burgemeester Volckaerts antwoordde duidelijk: “Binnen het schepencollege was ik altijd op elke vergadering aanwezig. Ik heb het dossier altijd opgevolgd en heb er ook voor gezorgd dat het bedrag van 1.800.000 euro werd vrijgemaakt voor dit project. Mortsel is de trekkende gemeente in dit dossier.”
Alle gemeenteraadsleden gingen ermee akkoord dat burgemeester Volckaerts de gemeente Hove zal vertegenwoordigen op het overlegorgaan rond het intergemeentelijke zwembad. Er wordt een bedrag van 5000 euro voorzien als mogelijke betaling voor juridische bijstand en –advies.
Verdere info bij gemeentesecretaris Luc Vanrusselt, tel. 03 460 33 37 – luc.vanrusselt@hove.be
www.gazetvanhove.be