Ketenmodel probeert geweld in gezinnen te stoppen

Nieuws

De provincie, de stad, politie, justitie en hulpverlening werken in Mechelen samen onder de naam ‘Korte Keten’. Het is een project waarbij deze partners samen rond de tafel zitten om te bekijken hoe ze gezinnen die te lijden hebben onder huiselijk geweld, het best kunnen helpen. Het gaat om dossiers van gezinnen waarbij politie, justitie of hulpverlening het geweld niet alleen kunnen stoppen. De oorzaken van intra-familiaal geweld zijn dikwijls complex. De Korte Keten pakt dit probleem op een multidisciplinaire manier aan, namelijk samen met het gezin.

De ketensamenwerking richt zich op gezinnen met kinderen die een escalerende problematiek van intra-familiaal geweld kennen, waarbij de veiligheid van de gezinsleden en de kinderen in het bijzonder in het gedrang komt. Intra-familiaal geweld verwijst naar zowel de actieve (slagen) als de passieve (getuigenissen, verwaarlozing) vormen van geweld. Het gaat om gezinnen waar de situatie erg complex is, het slachtoffer en kinderen in gevaar verkeren en er sprake is van een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen.

Elke politionele en justitiële dienst en elke hulpverlenende organisatie, werkzaam in het arrondissement Mechelen rond de doelgroepen van intra-familiaal geweld kan een situatie aanmelden bij de Korte Keten. Nadien wordt een dossier opgesteld op de e-Room, een beveiligd digitaal platform dat door de ICT-dienst van de provincie wordt beheerd. Via Rondetafelbesprekingen wordt de problematiek gewogen (hoe ernstig is de situatie?) en gekwalificeerd (welke problemen doen zich voor?). De kerngroep stelt een casusregisseur aan die het actieplan uitvoert en overlegt met het gezin en de betrokken diensten. Tenslotte wordt het resultaat geëvalueerd en gezien hoe het verder moet in de toekomst.

Griet Proost, coördinator van het vertrouwenscentrum kindermishandeling Mechelen: ‘Het idee komt uit Nederland. Mishandeling binnen het gezin is een wereldwijd probleem. Eén op de zeven vrouwen in België is het slachtoffer van minstens één geweldfeit. In 2012 waren er 7.368 meldingen van kindermishandeling. Mishandelde, verwaarloosde, misbruikte kinderen of adolescenten spreken vaak niet over hun thuissituatie. Wanneer de ouders het slachtoffer zijn vragen zij haast nooit hulp. De meerwaarde van De Korte Keten is dat er samen wordt gekeken naar een oplossing.’

Dat het probleem wel degelijk bestaat bewijst het aantal pv’s dat de Mechelse politie opstelt over dit soort van geweld: in 2007 waren dat er 503 (op 1.832 meldingen), in 2012 560 (op 2.053 meldingen). Peggy Bisschop, operationele coördinator Jeugd- en gezinsgebonden Politiezorg: ‘Vaak gaat het om niet strafbare feiten zoals chronische kindermishandeling. Dan is het inroepen van psychologische hulp vaak voldoende. Het verhaal dat iedereen die naar een psycholoog stapt ‘zot’ is, moet de wereld uit. ‘ (EM)